November 2008 Archives

Eyes of Texas (senior day edition)

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Eyes of Texas (senior day edition), originally uploaded by tkaspar.

Post-walk bliss

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Post-walk bliss, originally uploaded by tkaspar.